Loonbeslag en de beslagvrije voet

,

De Deurwaarder

Als je schulden hebt, kan het gebeuren dat er beslag gelegd wordt op je inkomen. Meestal is de schuld dan al overgedragen aan de deurwaarder en heb je van de deurwaarder al meerdere malen te horen gekregen dat je verplicht bent je schuld te betalen. Doe je dit niet, dan heeft de deurwaarder de mogelijkheid je te dwingen dit toch te doen. Hij vraagt dan aan de rechter toestemming om bijvoorbeeld loonbeslag te leggen. In dat geval maakt de werkgever of uitkeringsinstantie direct een deel van je inkomen over naar de deurwaarder om op die manier je schuld af te lossen.

Loonbeslag.

In de praktijk betekent dit dus dat je een stukje van je inkomen niet meer kunt gebruiken zoals jij dat wil. Vervelend, maar de deurwaarder heeft op dat moment het recht om dit te doen. Toch zijn er wel een aantal “spelregels” waar de deurwaarder zich aan moet houden. Zo mag er niet op meerdere soorten inkomen tegelijk beslag gelegd worden en is er een bedrag dat je over moet houden om je vaste lasten en de boodschappen van te betalen: de beslagvrije voet.

De beslagvrij voet.

Met ingang van 2021 is er een nieuwe manier om deze beslagvrije voet te berekenen. De deurwaarder heeft nu meer inzage in gegevens over jouw situatie waardoor de kans dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld (en je dus te weinig geld overhoudt om van te leven) een stuk kleiner is. Bovendien is er een toegankelijke rekentool op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl waarbij je zelf kunt controleren of je beslagvrije voet juist berekend is. In deze rekentool vul je enkele vragen in over je leefsituatie en je inkomen en het programma geeft je dan de beslagvrije voet die voor jou geldt. Als dan blijkt dat de deurwaarder teveel beslag legt, kun je met deze berekening laten zien wat er niet klopt en kan het bedrag mogelijk aangepast worden.

Bewindvoering en beslag.

Ook als je onder bewind staat, kan er loonbeslag gelegd worden. Je schulden worden immers niet meteen kwijtgescholden als je een bewindvoerder hebt. Wel zal de bewindvoerder proberen een oplossing voor de schulden te vinden door bijvoorbeeld betalingsregelingen te treffen of schuldhulpverlening bij de gemeente aan te vragen. Bovendien zal je bewindvoerder ook altijd controleren of de beslagvrije voet wel gerespecteerd wordt en maatregelen nemen als dat niet zo is.

Als de problemen rondom je schulden zo groot zijn geworden, is het belangrijk dat je hulp zoekt. Het kan nodig zijn dat je een bewindvoerder nodig hebt, die je helpt zoeken naar de juiste oplossing. Ons team van ID2 Bewindvoering met een plus heeft veel kennis van schuldenproblematiek. Neem gerust contact op!

Financiële hulpverlening voor ouderen. 

,

Financiële hulpverlening voor ouderen.

ID2 Bewindvoering heeft bijzondere aandacht voor de ouderen in onze samenleving. Wij helpen ouderen met hun financiële administratie. Dat kan door middel van het financieel Fit programma voor ouderen of voor de keuze van beschermingsbewind. Op deze manier zorgen wij voor een goede financiële administratie en beschermen wij ouderen er o.a voor dat zij slachtoffer worden van digitale fraude.

Het digitale tijdperk.

We leven in een tijdperk waarin er gemakshalve van wordt uitgegaan dat iedereen alles via de computer kan regelen en ook kan beveiligen. Wist u dat er nog steeds 1,2 miljoen senioren zijn die nog geen gebruik maken van het internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen. Eerder onderzocht KBO-PCOB internetgebruik onder senioren, waaruit bleek dat 40% van de 75-plussers internet niet gebruiken, omdat ze het te lastig vinden. Ruim de helft (53 procent) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Dan waren ze bijvoorbeeld op zoek naar informatie, wilden bankzaken, belastingaangifte of betalingen doen, of afspraken maken met overheden of zorgverleners.

Mantelzorg of professionele financiële zorg?

Vaak nemen mantelzorgers deze taken op hun (toch al overbelaste) schouders. Niet alleen kosten al die handelingen veel tijd en gaat het ten koste van de andere zorgtaken die ze willen bieden, maar in praktisch oogpunt is het ook vaak lastig. Bij veel instanties moet je gemachtigd zijn om iets te kunnen regelen voor een ander en bij iedere instantie gelden ook weer andere regels. Het inschakelen van een professional die deze taken overneemt en daarmee de mantelzorger ontzorgt is dan geen overbodige luxe.

Natuurlijk zijn er ook ouderen die aanvankelijk nog wel hun eigen financiën kunnen beheren, maar die te maken krijgen met ziektes of aandoeningen waardoor het niet meer goed lukt. Op tijd zorgen dat er ondersteuning komt bij de financiële administratie kan veel spanning wegnemen.

Ook komt het voor dat er geen direct familieleden of mantelzorgers in het netwerk van de oudere aanwezig zijn om te ondersteunen bij de financiën. Professionele financiële zorg of hulpverlening is dan de uitkomst.

Bent u op zoek naar professionele ondersteuning van de financiële administratie voor u zelf, voor uw (groot)ouders of oom of tante? Dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op 045-2031133, per email info@id2-bewindvoering.nl of via ons contactformulier. Wij gaan graag met u in gesprek.

Team ID2 bewindvoering

Vragen over leefgeld, kinderbijslag en vakantiegeld. Krijg ik te weinig?

hulp bij schulden

Hoe wordt de hoogte van het leefgeld bepaald?

In principe zal een bewindvoerder altijd minimaal het normbedrag aan leefgeld willen overmaken. De normbedragen zijn als volgt opgebouwd;

 • Alleenstaande €40,00 per week of €172 per maand
 • Samenwonenden €50,00 per week of €215,00 per maand
 • Per kind of extra persoon €10,00 per week of €43,00 per maand

Bijvoorbeeld: Een gezin met twee volwassenen en drie kinderen ontvangen €80,00 per week of €344,00 per maand.

Bovenstaande bedragen zijn normbedragen, iets waar een bewindvoerder naar streeft om aan leefgeld uit te betalen. Als je onder bewind staat dan zal je bewindvoerder een budgetplan maken welke past bij jouw persoonlijke situatie, in dit budgetplan staan alle inkomsten en uitgaven beschreven, het budgetplan is altijd aangepast op jouw persoonlijke situatie. Het kan dus voorkomen dat er meer of minder leefgeld beschikbaar is in jouw budget. Dit alles ligt aan wat er aan inkomen beschikbaar is en hoeveel vaste lasten en aflossingen aan schulden er zijn. Als de normbedragen niet haalbaar zijn zal de bewindvoerder met u bespreken welke besparingen er mogelijk zijn en of u mogelijk uw inkomen kunt vergroten. Als u te weinig middelen hebt kan het voorkomen dat u minder leefgeld krijgt dan de normbedragen. Er bestaan geen wettelijke minimale eisen aan het te verstrekken leefgeld, een bewindvoerder zal echter wel begrijpen dat u geld nodig heeft om te leven en u zoveel mogelijk ondersteunen hierbij.

Ik krijg geen of minder leefgeld mag dit? 

JA, in principe is het mogelijk dat u geen leefgeld krijgt. Dit is echter wel een absoluut onwenselijke situatie en kan naar onze mening enkel voorkomen als er geen inkomen is of wanneer het noodzakelijk is om het geld te gebruiken om dakloosheid of detentie ( gijzeling) te voorkomen. U mag van de bewindvoerder verwachten dat er een goede communicatie is wanneer er problemen met betrekking tot betalen van het leefgeld ontstaan.

Extra leefgeld aanvragen, kan dit altijd?

Het vragen van extra leefgeld is enkel mogelijk als u ruimte heeft in uw budget en op uw beheerrekening. Een bewindvoerder kan geen geld aan u uitkeren dat niet beschikbaar is. Ook zal een goede bewindvoerder niet snel overgaan tot het niet betalen van de vaste lasten, dit om verdere problemen en instabiliteit te voorkomen. In sommige gevallen is het nooit mogelijk om extra leefgeld te vragen.

Heb ik recht op de kinderbijslag en vakantiegeld. 

Wij hanteren de volgende stelling over kindergeld; Het kindergeld is in principe voor het gezin en zal één op één overgeboekt worden naar de leefgeldrekening. Echter kan het voorkomen dat de bewindvoerder moet beslissen het kindergeld in geheel of deels te gebruiken om problemen in uw budget op te lossen. Als hier sprake van is dan zal de bewindvoerder dit met u bespreken.

Bij vakantiegeld zijn de richtlijnen in principe hetzelfde als bij kindergeld, u kunt het vakantiegeld ontvangen mits er geen dringende zaken of betalingen zijn. Wanneer u in een schuldenregeling zit kan het voorkomen dat een deel van het vakantiegeld moet worden afgedragen aan de schulden.

Communicatie is belangrijk! 

ID2 bewindvoering B.V. is van mening dat het communiceren met de klant uitermate belangrijk is. Als er problemen of bijzonderheden zijn m.b.t. uw leefgeld dan zal er altijd contact met u opgenomen worden, hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent. De leert dat onze klanten de geboden duidelijkheid en  meedenken als zeer prettig ervaren. Onze klanten hebben altijd inzage in hun beheer en leefgeldrekening via onze online omgeving.

 

 

Wat mag een bewindvoerder wel en niet

wat mag een bewindvoerder wel en niet

Een beschermingsbewindvoerder ofwel bewindvoerder is iemand die verantwoordelijk is voor het financiële beheer van zijn of haar cliënten. De personen die onder bewind staan kunnen in de meeste gevallen niet meer zelf hun financiën regelen. Ze hebben te maken met schulden, ziekte of persoonlijke omstandigheden waardoor ze niet meer in staat zijn om goed met hun geld om te gaan.

Een bewindvoerder draagt dus veel verantwoordelijkheid en hier komen dus rechten en plichten bij kijken. Wat mag een een bewindvoerder wel en niet? Er zijn richtlijnen die hier meer helderheid over geven. In dit artikel behandelen we enkele belangrijke rechten en plichten van een bewindvoerder.

Plichten bewindvoerder:

1: plicht om binnen 4 maanden een boedelbeschrijving te maken

Een bewindvoerder is verplicht om binnen 4 maanden na zijn benoeming een boedelbeschrijving te maken. De bewindvoerder ontvangt een standaardformulier hiervoor en de cliënt is verplicht om deze naar waarheid in te vullen. Bij deze boedelbeschrijving komen de bezittingen als schulden aan bod.

Bij bezittingen kun je denken aan:

 • Roerende zaken zoals: auto, brommer of motor
 • Onroerende zaken zoals: huis of andere soorten van vastgoed zoals een vakantiehuis
 • Geld in kas
 • Saldi op de bank, inclusief spaarrekeningen
 • Effecten, aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten
 • Vorderingen waar de cliënt recht op heeft
 • Aandeel in een nog te verdelen nalatenschap (erfenis, scheiding etc.)

Bij schulden kun je denken aan:

 • Langlopende leningen zoals: hypotheekschuld, studieschuld, leaseauto
 • Kortlopende leningen zoals: creditcard, afbetalingen consumentenproducten, belastingschuld

Daarnaast dienen ook de vaste inkomsten zoals uitgaven geïnventariseerd te worden. De bewindvoerder is verplicht dit formulier bij de kantonrechter in te leveren.

2: plicht om goede zorg te verlenen als bewindvoerder

Doordat een bewindvoerder over je financiële middelen beschikt, mag hij hier geen misbruik van maken. Het kan zijn dat je omstandigheden onder bewindvoering de eerste tijd niet makkelijk zijn. Je krijgt immers leefgeld en je bent beperkt in je uitgaven. Een bewindvoerder mag jouw inkomsten niet misbruiken door deze bijvoorbeeld te verduisteren. Hij of zij is aansprakelijk voor schade die ontstaat indien er slechte zorg wordt ontleent. ID2 bewindvoering staat voor transparantie en openheid, de cliënt krijgt standaard inzage in de beheer en leefgeldrekening. Dit via een log-in op internet.

Betalingen en transacties boven de €1500 euro worden ten alle tijden aan de kantonrechter voorgelegd.

De laatste jaren zijn de eisen om bewindvoerder te worden strenger geworden. De kantonrechter zal aangifte doen bij ontdekking van ernstige strafbare feiten. Een bewindvoerder heeft zich net als andere personen zich te houden aan de wet.

3: plicht om te zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen

De bewindvoerder kan en mag zelfstandig een spaarrekening openen met marktconforme rente. Als het gaat om beleggingen dat zijn er wel meer voorwaarden aan verbonden. Zo is er toestemming nodig van de kantonrechter of rechthebbende als het gaat om beleggingen van aandelen of andere financiële instrumenten, zoals: effecten of obligaties. Als het gaat om meer liquide vermogen dan € 100.000,- dan dient dit vermogen te worden verdeeld bij diverse banken met een andere vergunninghouder bij De Nederlandsche Bank. Per rekening mag het saldo maximaal € 100.000,- zijn. Een bewindvoerder mag dus nooit zonder toestemming risicovolle beleggingen doen voor zijn of haar cliënten.

Rechten bewindvoerder:

1: recht op een beloning voor werkzaamheden

Een bewindvoerder krijgt een van te voren vastgestelde beloning voor zijn werkzaamheden. Hij of zij mag zich dus niet een eigen beloning voor de werkzaamheden uitkeren. Indien er uitzonderlijke situaties zijn dan kan de kantonrechter de maximale beloning op een ander bedrag vaststellen. Daarnaast heeft een bewindvoerder recht op onkostenvergoeding zoals:

 • Kilometervergoeding t.a.v. het reizen naar cliënten en dergelijke
 • Telefonische kosten
 • Verblijfskosten

Indien de cliënt over vermogensbeheer of een boekhouder beschikte dan kan de bewindvoerder dit voortzetten en de kosten ten laste van het vermogen van de rechthebbende brengen. Er is dan wel een machtiging van de kantonrechter nodig.

2: recht om cliënt over te nemen

Indien een cliënt niet meer tevreden is over zijn huidige bewindvoerder dan kan hij of zij overstappen. Hiervoor is wel goedkeuring vereist van de huidige bewindvoerder en van de kantonrechter. De reden voor een overstap moet bovendien gegrond zijn. Zo kan het zijn dat er bij de huidige bewindvoerder ontevredenheid bestaat als het gaat over het vermogensbeheer, de manier van communicatie of dat er een groot wantrouwen naar elkaar is. Dit zijn goede redenen om gebruik te maken van de overstapservice van ID2 Bewindvoering. Heb je eventueel andere vragen over: wat mag een bewindvoerder wel en niet? Neem dan contact op met ID2 Bewindvoering.

ID2 Bewindvoering kan eventueel helpen met een overstap. Klik hier om direct een afspraak te maken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bron:

Rechtspraak

Wat is een bewindvoerder?

wat is bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die de financiële belangen behartigd van zijn cliënten. Echter zijn er verschillen tussen bewindvoering, curatele en mentorschap staan. In dit artikel bespreken we bovenstaande verschillen en de voorwaarden voor benoeming van bewindvoerder.

Inhoudsopgave

Curatele: méér dan beschermingsbewind

Een persoon die onder curatele staat heeft niet voldoende aan mentorschap of beschermingsbewind. Een curator beslist niet alleen over financiële kwesties, maar ook over andere zaken zoals: verzorging, verpleging en begeleiding. Het gevolg van de onder curatelestelling is dat een cliënt niet meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. In veel gevallen kun je de positie van een curator vergelijken met die van ouders of voogd. Hij of zij neemt zowel beslissingen op persoonlijk als op financieel vlak.

Mentorschap: als je jouw persoonlijke zaken niet meer kunt regelen

Een mentor beslist over persoonlijke kwesties. Denk aan verzorging, verpleging of begeleiding van de betrokkene. Vaak gaat het over kwetsbare mensen die moeite hebben om besluiten te nemen, zoals mensen met een: verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Bij mentorschap dient de mentor de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig te laten beslissen. Het gaat echter vooral om beslissingen op persoonlijk vlak en niet op het financiële vlak.

Bewindvoering als beschermingsbewind

Wat is een bewindvoerder? En wat doet een beschermingsbewindvoerder? Het is goed om te weten dat er twee verschillende bewindvoering zijn. Zo is er beschermingsbewind en WSNP bewind. In dit artikel hebben we het over beschermingsbewind dat zich dus richt op mensen die hun geldkwesties niet meer zelf kunnen regelen. Bij WSNP bewind gaat het over de wettelijke procedure van schuldsanering.

Een bewindvoerder wordt vaak aangesteld om de cliënt te behouden bij verkwisting of het hebben van problematische schulden. Een beschermingsbewindvoerder staat in openbare curatele- en bewindregister.

Voorwaarden benoeming bewindvoerder

De benoeming tot beschermingsbewindvoerder wordt gedaan door de kantonrechter.

Er zijn een aantal eisen voor de benoeming bewindvoering zoals:

 • Niet zelf onder curatele of mentorschap staan
 • Niet WSNP-bewindvoerder zijn van dezelfde betrokkene
 • Niet onder faillissement staan

Indien een bewindvoerder méér dan 3 mensen onder zijn of haar hoede heeft dan spreekt men van een professionele bewindvoerder. Hiervoor gelden extra kwaliteitseisen waaraan de bewindvoerder moet voldoen. Een voordeel van een professionele bewindvoerder is dat hij of zij niet direct emotioneel betrokken is bij de cliënt.

Beschermingsbewind nodig?

ID2 Bewindvoering beschermingsbewind aan. Dat wil zeggen dat wij onze cliënten helpen met hun financiële kwesties. Wanneer u onoplosbare schulden heeft die niet verwijtbaar zijn, dit wil zeggen geen schuld voortkomend uit fraude, justitiële schulden en studieschulden, kunnen wij voorzien in het voortraject voor de aanvraag van MSNP (het minnelijk traject) WSNP-bewind (wet sanering natuurlijke personen).

Meer informatie over bewindvoering? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Bronnen:

Rijksoverheid

Wikipedia